Asta Powerproject представлява софтуерно решение за управление на проекти, използвано успешно в сферата на строителството, производството, технологиите, финансите, публичния сектор и др.

Asta Powerproject е удобен инструмент за планиране и управление на проекти с различни мащаб и сложност. Системата поддържа информацията за всички проекти в единна база от данни и позволява работа на множество потребители едновременно.

Софтуерът предоставя възможност за централизирано управление на ресурсите и ефективно използване на всеки член на проектния екип. Asta Powerproject разполага с широки възможности за отчитане на проектното изпълнение, които позволяват извличане на нужната информация от даден проект и насочването й към съответните заинтересовани страни.

Функционални възможности на Asta Powerproject

Аsta Powerproject е мощно, но едновременно с това интуитивно решение за професионалено управление на проекти.
 
Системата позволява автоматизиране на различни процеси от проектното управление:

 •  създаване и оптимизиране на времевите графици на проектите
 •  контрол на разходите и ресурсите
 •  свеждане до минимум на рисковете от отклонение от плана и др.

Защо ASTA Powerproject?


Asta Powerproject значително улеснява работата по планиране и отчитане на  проекти посредством следните предимстава:

 • лесен за използване графичен интерфейс със стандартни менюта и ленти с инструменти, които могат да бъдат конфигурирани по произволен начин
 • сравнение и оценка на проектите на база на ключови показатели за ефективност (KPI)
 • управлението на ресурсите на проекта в съответствие с тяхната наличност
 •  бързо разпределяне на ресурсите към съответните дейности с функция “Drag and Drop”
 • управление на паричните потоци (приходи, разходи, печалба) и визуализиране чрез диаграма на паричните потоци
 • планиране и отчитане на количества по дейностите без да е необходимо назначаване на ресурси
 • поддържане на много валути едновременно и възможност за задаване на обменните курсове между тях
 • наличие на инструменти за конфигуриране и генериране на отчети за представяне на данни за проектното изпълнение пред ръководството и клиентите
 • лесно прехвърляне на данни от таблици в Excel (например списък с дейности, отработени часове, цени др.)   

 


Интегрирана система за управление на проекти
 
Asta Powerproject  гарантира цялостно и всеобхватно управление на проектите посредствам инструменти като: 

 • Asta Project Browser - уеб базиран инструмент за управление на проекти, който осигурява отдалечен достъп до ралични проекти в Asta. С него лесно може да се отчита извършената работа в проценти, количества или човекочасове.
 • Asta Timesheet - уеб-базиран инструмент за отчитане напредъка по проекта от отделните участници
 • Asta Risk Analysis - оценяване на въздействието на раличните рискове върху управляваните проекти. Чрез извършване на множество симулации се открояват тези дейности, при които въздействието на идентифицираните рискове е най-голямо.
 • Asta Business Intelligence - аналитичен инструмент за отчетност
 • Asta Project Comparison – инструмент за детайлно сравнение на планираните с текущите данни по проекта и идентифициране на причината за настъпилите отклонения
 • Asta GIS – визуализиране  местоположението на проектите върху географската карта
 • Asta Site Progress - лесно за използване решение за отчитане напредъка по проекта направо от строителната площадка през мобилен телефон, PDA или уеб сайт.
 •  

Допълнителни продукти, които улесняват работата както с ASTA Powerproject, така и с Primavera P6 и Microsoft Project

Project Tracker

Project Tracker e Windows базирано приложение, което импортира проектна информация от Primavera P6, Microsoft Project или Asta Powerproject, за да създава S-криви, използвани за анализ напредъка на проекта. Допълнителна информация за този продукт можете да намерите тук.

Asta Project Viewer
Asta Project Viewer предоставя възможност на всеки участник в проекта да преглежда и разпечатва проектния план, независимо дали той е създаден в Asta Powerproject, Microsoft Project или Primavera.

Лесният за употреба графичен изглед на Asta Project Viewer позволява на потребителите да достъпват с лекота информацията, от която се нуждаят.  Тясната му връзка с продуктите на Microsoft® Office, наличието на стандартни менюта и инструменти, го правят лесен за разучаване.Интеграция с други системи

Asta Powerproject предоставя възможност за обмен на данни с други софтуерни системи за управление на проекти като Primavera P6 и Microsoft Project, ERP системи като SAP, финансови системи като Microsoft Dynamics и 4D дизайн софтуер като Navisworks и Текла за BIM решения.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com