TILOS (съкр. от TIme-LOcation System) представлява програмен продукт за планиране и управление на процеса по изграждане на линейни обекти, най-вече в сферата на строителството, енергетика и инфраструктурата. TILOS е широко използван в цял свят при изграждането на автомагистрали, жп и метролинии, тръбопроводи, газопроводи, тунели, електропроводни линии и хидротехнически съоръжения.

При управлението на линейни проекти са налице редица предизвикателства като разделяне на екипи, преместване на оборудване, получаване на разрешения за строителни работи, пресичане на пътища, жп трасета, реки и т.н. С TILOS се проследява точното местоположение на извършената работа по проекта, разположението на екипите един спрямо друг, както и всички останали пространствени ограничения и производствени фактори, които влияят на изпълнението на проекта. С помощта на специални диаграми за време и разстояние, TILOS позволява да се получи цялостна представа за проекта и различните му параметри, които интересуват участниците в него.

Основни предимства на TILOS при управление на линейни проекти:

 •  Лесно създаване на проектния график посредством „рисуване” на екрана
   
  Системата предоставя удобен графичен интерфейс за създаване на диаграма за време и разстояние (time - distance diagram), като поддържа метода на критичния път и допълнително отчита пространствените и технически ограничения по проекта
 • Импорт/експорт на свързани данни
  TILOS позволява импортиране на чертежи, геодезически данни, данни за задачите и ресурсите, както и друга информация, в това число профили на трасетата и графики на производителността.            
 • Предотвратяване на грешки в графика  
  Откриване и предотвратяване на конфликти в графика. Определяне на разстоянията между работните участъци и търсене на места на възможни колизии.   
 • Високо качество на плановете  
  TILOS предоставя възможност за създаване на висококачествени чертежи в произволен мащаб, сравними със  създадените с CAD решения. 
 • Определяне на отклонения от плана   
  TILOS позволява сравнение между планираните и фактическите графици за изпълнение на проекта и съответно откриване на възникнали отклонения от заложените в плана параметри.    
 • Пълен контрол върху разходите и ресурсите   
  TILOS е мощен инструмент за оценка на ресурсните потребности на база обема и сроковете за извършване на работата. Чрез TILOS се осъществява точно моделиране на хода на строителния процес и определяне на ключовите фактори, влияещи на конкретния проект.  
 •  


 • Спестяване на време чрез използване на готови проектни шаблони 
  TILOS поддържа библиотеки с шаблони на строителни работи, включващи параметри на тяхното изобразяване и данни за свързаните ресурси. Когато рисуваме линията на проекта, без особени усилия задаваме скоростта за изпълнение на работите, определяме параметри на задачите, назначаваме ресурси и определяме свързаните с работата разходи.   
 • Реалистично планиране на база на проектната информация   
  TILOS изчислява параметрите на работите на база на данните за разстоянията. Например, траверси на жп линиите се полагат през 0,667 м.  Въз основа на данните за дължината на участъка, TILOS изчислява какво количество траверси е необходимо, както и количеството транспортни единици за тяхното пренасяне.    
 • Интеграция с Google Earth
  TILOS позволява да се визуализира напредъка на проекта и работата на отделните екипи върху картата на Google, като могат да се задават филтри и критерии за извеждане на нужната информация.


Как разчитаме линейния график на проекта в
TILOS?

Графиците на линейните работи, за разлика от стандартните проектни графици, включват информация за мястото на изпълнение на всяка конкретна задача.  Връзката между географското и времево разположение на работата позволява по-бързо и задълбочено разбиране на плана. 

 • Обикновено по хоризонталата на диаграмата се изобразява разстоянието, а по вертикалата - времето. Наклонът на линията на задачата индикира скоростта на работа или производителността на труда на работния екип.   
 • Припокриването на линии показва, че има застъпване на дейности, което означава, че направеният план не е коректен.
 • Нелинейните работи, които се изпълняват от бригадата на едно и също място, се изобразяват на графика във вид на вертикални правоъгълници. Такива дейности са например, монтажът на клапи, безизкопното полагане на тръби чрез хоризонтални сондажи и т.н.  

Интеграция с други системи

Софтуер TILOS е напълно интегриран с Primavera, Microsoft Project, Excel и Asta Powerproject.

За допълнителна информация за възможностите на софтуер за управление на линейни проекти TILOS вижте нашата брошура за TILOS.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com