Методология за управление на проекти - интензивен  

Цели на обучението:
Участниците в курса ще придобият задълбочени познания за съвременните подходи и методи за управление на проекти, както и умения за тяхното прилагане за по-ефективно планиране, организиране, ръководене и контролиране на работата на проектните екипи. То е обогатено от нашия натрупан опит в различни проекти, вкл. големи и сложни международни проекти,  и е ориентирано към практическите ползи, които ще извлекат участниците в него след завръщане на работните места и по-нататък в своята професионална реализация.
Ref:
Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, Figure 3-1, page 50.


За кого е предназначено обучението?
• Ръководители на проекти и членове на проектни екипи;
• Ръководители на организации, проектни офиси, агенции и др., занимаващи се с обосновка, избор и контрол на проекти;
• Консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти; 
• Широк кръг специалисти, активно въвлечени в дейности по управление на проекти;
• Всички желаещи да придобият знания и подготовка, необходима за сертифициране като професионалисти по управление на проекти.

Продължителност на обучението: 3 дни

Работен език: Обучението се провежда на български език. 

Място на провеждане:
Обучението се провежда в залите на Учебния център на ТехноЛогика в София.  Те са оборудвани със собствена модерна компютърна, презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и комуникационни ресурси. На курсистите се осигуряват безплатно обяд, кафе и напитки.

Учебни материали:
Всеки курсист получава безплатно пълен комплект учебни материали, вкл. най-новото издание на

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013 и валиден сертификат, признаващ необходимата учебна подготовка (23 учебни часа/PDUs), изискваща се за сертифициране като Certified Associate in Project Management (CAPM)®.

Съдържание на обучението по дни:

Ден 1
• Въведение в управлението на проекти 
• Основни понятия, принципи и подходи 
• Организации и проекти
• Процеси за управление на проекти
• Управление на интеграцията
• Активна сесия

Ден 2
• Управление на обхвата
• Управление на времето
• Управление на разходите
• Активна сесия 
• Работа с документи
• Управление на качеството
• Инструментариум

Ден 3
• Управление на човешките ресурси
• Управление на комуникациите
• Управление на риска
• Активна сесия
• Управление на покупките
• Инструментариум

Формат на курса: Използват се различни форми на обучение - лекции, интерактивни групови сесии и делови игри, практически казуси и демонстрации.

Изтегли информацията за курса Методология за управление на проекти - интензивен

______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* CAPM е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com