Методология за управление на проекти - разширение  

Двудневен курс, целящ разширяване на знанията и уменията, придобити по време на базовия курс „Методология за управление на проекти” с акцент върху методите и средствата, приложими за планиране и оценка на проектните дейности.  

Описание на курса 
Този курс, протичащ в рамките на 14 учебни часа, предоставя бърз преглед на процесите по управление на проекти по групи процеси и области на знанието в пълно съответствие с последното издание на A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013. На тази основа, на курсистите се дава възможност да придобият допълнителни знания и умения за прилагане на редица методи и средства на високо ниво за планиране и оценка на работата по проектите. 

Специално внимание се обръща на областите по управление на времето, разходите и рисковете, както и на техниките, прилагани в тези области на знанието като например създаване на проектен график чрез мрежови диаграми, метод на критичния път, управление на придобитата стойност, Монте Карло симулации, прогнозиране на времето и разходите и различни обобщаващи измерители за оценка на изпълнението на работата в проекта.   

Този курс включва разработване на казус, дискусии и множество практически упражнения за изучаване и прилагане на понятията и техниките, представени в лекционните сесии.  Казусът ще предостави възможност за провеждане на форум, в който ще бъдат упражнени ролите на различните заинтересовани страни в проекта и ще се разработят съществени компоненти от управлението на всеки проект, като например, структура на работните пакети, график на дейностите, оценка на продължителността на дейностите, методи за изчисляване на придобитата стойност, мрежови диаграми, резултати от анализ на риска и др.     
Курсистите ще се възползват от възможността да решават самостоятелно различни задачи и тестови въпроси, симулиращи реални ситуации от практиката. След всяко упражнение и тестови пример лекторът ще инициира дискусия с цел подпомагане на курсистите за по-лесно усвояване на понятията и термините. Това ще им помогне в тяхната подготовка за изпитите на PMI® за придобиване на Project Management Professional (PMP)®  и Certified Associate in Project Management (CAPM)® сертификати.  

За кого е предназначен курсът?
Курсът е предназначен предимно за служители, които изпълняват задачи и отговорности като ръководители на проекти, както и за специалисти, желаещи  да издържат сертификационните изпити за PMP® и CAPM®.
 
Цели на курса
При успешно приключване на курса, участниците ще са усвоили редица допълнителни знания и умения за прилагане на някои мощни средства и методи в управлението на проекти, а именно за:  
1. Реалистично планиране на проектните дейности и ограничения и разработване на обоснован времеви график и времеви бюджет на проекта.  
2. Управление на проектите със знание за техния статус по всяко време в хода на тяхното изпълнение, както и вземане на решения, базирани на надеждни оценки на извършената към даден момент работа и на прогнози за предстоящата работа, както и на информация за цялостното изпълнение на проекта; 
3. Поемане на отговорности при планиране, назначаване и ръководене на човешките ресурси, ангажирани в проекта; 
4. Постигане на целите и доставяне на резултатите на проекта с нужното качество, в срок и в рамките на бюджета при наличие на знание за това как по-добре да се идентифицират и удовлетворят очакванията на заинтересованите страни.   

Теми на курса 
Курсът представя кратък преглед на петте групи процеси за управление на проекти в рамките на деветте области на знанието и включва подробно запознаване със следните теми:    
• Предимства и недостатъци на всички типове организационна структура и ролята на ръководителя на проекта;   
• Методи за оценка и избор на проекти;  
• Оценяване на проектния екип; Мотивационни теории;
• Роли и отговорности в проекта; Анализ на заинтересованите страни; Комуникационни умения;  
• Методи за създаване на структура на работните пакети (WBS); 
• Мрежови графици; Анализ на критичния път;  Техники за компресиране на графика;  
• Управление на интеграцията; Система за контрол на промените; 
• Качествен и количествен анализ на риска; Стратегии за реакция на риска;    
• Управление на придобитата стойност (EVM) и анализ на разходите; Обобщаващи измерители за оценка и прогнозиране на времето и разходите в проекта;  
• Източници на конфликти в проекта и техники за разрешаване на конфликти;    
• Средства и методи за осигуряване на качеството;  
• Кодекс за етика и професионално поведение на PMI®.  
  
Форми на обучение
Лекционни сесии, интерактивни групови сесии, бизнес казус, симулации и демонстрации са някои от различните форми на обучение, използвани от лектора за подпомагане на участниците в техните усилия за ефективно придобиване на знания и умения по разглежданите в курса теми за управление на проекти.  В края на всеки модул се прави преглед на наученото с цел да се гарантира плавен преход между темите. В края на курса се оценява доколко участниците са усвоили материала посредством изпитен тест. 


Сертификат
След успешно приключване на обучението, участниците получават сертификат за преминат курс, издаден от Учебен център „ТехноЛогика” и предоставящ 14 учебни часа/PDUs (Professional Development Units).  

Работен език и учебни материали 
Курсът може да се води на български или английски език в зависимост от конкретните изисквания на участниците. На курсистите се предоставя пълен комплект учебни материали на английски език, съдържащ разпечатки на слайдове, примерни процедури за управление на проекти, лекционни записки и др.  Налични са и допълнителни източници от библиотеката на ТехноЛогика.   
Изданието PMBOK® Guide се предоставя при изрична заявка.  

Място на провеждане и оборудване 
Всички учебни сесии се провеждат в  зала  на Учебен център „ТехноЛогика” в гр. София.  Учебните зали на ТехноЛогика са оборудвани със собствена модерна компютърна, презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и комуникационни ресурси. На курсистите се осигуряват на място, в комфортна среда, обяд, кафе и напитки.

Учебни занятия
Курсът е с продължителност 2 дни, по 7 академични часа на ден. За удовлетворяване нуждите на курсистите може да се предложи гъвкав график на сесиите. Групите се съставени от 6 до 10 човека. Разчитаме на активно взаимодействие и споделяне на опит между участниците.  Обучението в малки групи стимулира непринудена междуличностна комуникация, което е необходима предпоставка за ефективно изграждане на екип и съвместно вземане на решения.  

Квалификации 
Нашите лектори са високо квалифицирани професионалисти със значителен практически опит в преподаването и управлението на множество проекти в различни области. Те притежават национално утвърдени научни степени и звания, и признати международни професионални и образователни сертификати. 

Ние споделяме учебната философия, че програмата на курса трябва да е фокусирана върху практическите ползи, които нашите курсисти ще извлекат, когато се завърнат в своята работна среда, както и че учебният процес никога не спира, а продължава през целия живот. Ние продължаваме да оказваме съдействие на нашите курсисти и по време на тяхната ежедневна работа, като им предоставяме съвети, консултации и други допълнителни услуги при отправена молба от тяхна страна.   

Управлението на проекти е обещаваща професионална кариера. Ползите от прилагането на съвременни методологии и средства за управление на проекти зависят до голяма степен от качествата и компетенциите на ръководителите на проекти и участниците в проектните екипи. Нарастващите изисквания към техните умения могат да се удовлетворят посредством богата теоретична основа и разнороден практически опит във всички области на знанието по управление на проекти. Ние сме убедени, че с помощта на нашата експертиза и учебни програми, допринасяме за зрелостта и ефективността на организациите при управлението на проекти.

Ние поемаме предизвикателството да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти за постигане на нужното качество и за полагане на основите на успешна съвместна работа, сътрудничество и партньорски взаимоотношения.   

Занятията се провеждат в групи от 6 до 10 души.

Контакти: 
г-жа Надежда Пенева,
Мениджър Учебен център, ТехноЛогика ЕАД  
e-mail: npeneva@technologica.com
______________________________________________
* Логото на PMI Registered Education Provider е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMP е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* CAPM е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com