Обучение  

ТехноЛогика разполага с модерен учебен център за обучения в областта на инфромационните технологии. Центърът е най-старият и предпочитан сертифициран център на Oracle в България и е основен източник на знания и умения по продуктите на Oracle в страната. Дейноста на центъра стартира през 1995 г. като Oracle Authorized Training Center за България, а през 1997 г. става Oracle Approved Education Provider.
КУРСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ


Учебното съдържание на курсовете по управление на проекти представляват структурирано изложение на основните подходи, процеси и методи за управление на проекти, развити в съответствие със стандартизираната методология на Института по управление на проекти (PMI)®, на когото ТехноЛогика е официален учебен център. 

Методологията на PMI® почива на обобщеното знание, опит и много успешни постижения на учени и практици в различни професионални направления. Тя включва както доказалите своята полезност традиционни методи и средства, така и редица нови, бързо развиващи се подходи в тази и други свързани области. 

Систематизираните знания и практики за управление на проекти, публикувани в A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013., се считат за общоприети, в смисъл на приложими за повечето проекти през повечето време и за които има постигнато общо съгласие относно тяхната стойност и полезност. Те се прилагат от хиляди организации и професионалисти в света като стандарт за най-добра практика. Това, че са общоприети обаче не означава, че знанията и практиките трябва да се прилагат по еднакъв начин при всякакви проекти. Напротив, проектните екипи винаги са отговорни за това да определят какво конкретно е приложимо за даден проект и как да отразят спецификата му по най-добрия начин. Нещо повече, опитът от всеки проект, с неговите различия и особености, допринася за развиване и обогатяване на базата от знания.
 
Методология за управление на проекти - интензивен, 3 дни

Целта на интензивния тридневен курс по „Методология за управление на проекти” е да предостави възможност на специалистите, занимаващи се с управление на проекти, да се запознаят с общоприетите понятия, принципи и подходи за управление на проекти съобразно методологията на Project Management Institute.
Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 23 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI®. Получените 23 учебни часа/PDUs са необходими за явяване на CAPM® изпит.
 
Изтегли програма на "Методология за управление на проекти - интензивен", 3 дни
 

Разширение към базовия курс „Методология за управление на проекти”, 2 дни

Целта на курса е разширяване на знанията и развиване на умения за управление на проекти, придобити в базовия курс „Методология за управление на проекти”. Основен акцент се поставя върху управлението на времето, разходите и риска. По време на курса се разглеждат различни средства и методи, прилагани в посочените области на знанието. Курсът е с практическа насоченост и предлага редица интерактивни форми на обучение като разработване на бизнес казус, симулации, демонстрации, тестови задачи и др.
Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 14 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI®.

Изтегли програма на разширение към базовия курс „Методология за управление на проекти”, 2 дни


Управление на риска в проект, 2 дни


Всеки проект се инициира и изпълнява в среда на неопределеност и рискът за постигане на целите му е неизбежен. Същността на управлението на риска в проекта е да се предвидят заплахите и да се минимизират техните неблагоприятни последици, като същевременно се разкрият и оползотворят възможностите за благоприятно развитие на събитията, от които зависи успехът на проекта.
Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 14 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI®
 
Изтегли програма на "Управление на риска в проекти", 2 дни


КУРСОВЕ ЗА РАБОТА С PRIMAVERA

Основи на управлението на проекти с Primavera P6, 3 дни

Основна цел на обучението е да предостави на участниците знания и практически умения за успешно планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти посредством използване на софтуерно приложение за управление на проекти - Primavera P6.
Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 23 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI®

Изтегли програма на "Основи на управлението на проекти с Primavera P6", 3 дни
 

Управление на проекти с Primavera P6 Web Access, 2 дни

Основна цел на обучението е да предостави на участниците знания и практически умения за ефективна работа с уеб клиента на Primavera P6 – Primavera Web Access.

Изтегли програма на "Управление на проекти с Primavera P6 Web Access", 2 дни 


Анализ на риска в проекти с Primavera Risk Analysis, 2 дни

Обучението предоставя на участниците знания и умения за идентифициране и анализ на рисковете и степента на несигурност в проекта по отношение на дейности, срокове, ресурси и разходи със специализирания модул Primavera Risk Analysis.

Изтегли програма на "Анализ на риска в проекти с Primavera Risk Analysis", 2 дни

______________________________________________
* PMI, PMBOK, CAPM са регистрирани търговски марки на Project Management Institute, Inc.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com