Управление на проекти с Primavera P6

Цели на обучението:
Основна цел на обучението е да предостави на участниците знания и практически умения за успешно планиране, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти посредством използване на софтуерно приложение за управление на проекти - Primavera P6. Участниците в курса ще придобият знания как ефективно да идентифицират, организират и управляват дейностите и ресурсите, необходими за изпълнението на даден проект в рамките на ограниченията за време и бюджет, така че да постигат успешно поставените цели. 

За кого е предназначено обучението?
• Ръководители на проекти и участници в проектните екипи;
• Подизпълнители на проекти;
• Консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти; 
• Други специалисти, активно въвлечени в дейности по управление на проекти;
• Всички желаещи да се запознаят с практическото управление на проекти с помощта на специализирани софтуерни решения.

Продължителност на обучението: 3 дни

Работен език: Обучението се провежда на български език. 

Място на провеждане:
Обучението се провежда в една от залите на Учебния център на ТехноЛогика в София. Учебните зали на ТехноЛогика са оборудвани със собствена модерна компютърна, презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и комуникационни ресурси, на разположение за самостоятелна работа и извън аудиторните занятия. На курсистите се осигуряват безплатно обяд, кафе и напитки.

Учебни материали: Всеки курсист получава безплатно пълен комплект учебни материали и сертификат от учебния център на ТехноЛогика, предоставящ 23 учебни часа/PDUs (Professional Development Units), изискващи се за сертифициране като Certified Associate in Project Management (CAPM)®.    

Съдържание на обучението по дни:
Ден 1
• Въведение в управлението на проекти – основни принципи и процеси; 
• Навигация  в Primavera P6; 
• Създаване на номенклатури в Primavera – проектна и организационна структура; роли и ресурси, календари, администриране на потребители; 
• Планиране на проекти посредством Primavera: 
   - Създаване на нов проект; 
• Планиране на обхват, време, ресурси и разходи – създаване на структура на работните пакети (WBS);

Ден 2
• Планиране на проекти посредством Primavera (продължение): 
   - Добавяне на дейности и стъпки към дейности; 
   - Дефиниране на връзки между дейностите;
   - Калкулиране на график; 
   - Дефиниране на критичен път; 
   - Добавяне на роли, ресурси и ставки;
   - Планиране на разходи;
   - Оптимизиране на проектния план – график, ресурси, разходи;
• Запазване на целева рамка (baseline).

Ден 3
• Мониторинг и контрол на проекти посредством Primavera Р6: 
   - Определяне на реалния напредък на проекта  –  определяне на дата за отчитане на текущото изпълнение на проекта; отчитане на реалния статус на дейностите, определяне на реално свършената работа и отчитане на реално направените разходи по проекта; 
   - Съпоставяне на реални и планирани данни и оптимизиране на графика; 
• Работа с отчети в Primavera – създаване и модифициране на отчети; 
• Създаване и работа с дефинирани от потребителя полета за извеждане на информация;
• Функция Global Change за промяна на данни.

 Изтегли информация за курса "Управление на проекти с Primavera P6" в PDF формат

______________________________________________
* CAPM е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com