Анализ на риска в проекти с Primavera Risk Analysis  

Цели на обучението:
Primavera Risk Analysis (Pertmaster) представлява цялостен инструмент за управление на риска в проекти. Той спомага да се идентифицират рисковете, да се оцени влиянието им върху сроковете и разходите в проекта, както и да се измери ефекта от предприетите мерки.  По този начин ръководителят на проекта може да разработи реалистичен план-график и бюджет, които съответстват на очакванията на ръководството и клиентите. Primavera Risk Analysis е интегриран с Primavera Р6, P3 и Microsoft Project.

За кого е предназначено обучението?

• Ръководители на проекти и участници в проектните екипи;
• Мениджъри, отговорни за анализа на риска в проекти
• Подизпълнители на проекти;
• Консултанти, предоставящи услуги в сферата на управлението на проекти; 
• Други специалисти, активно въвлечени в дейности по управление на проекти;
• Всички желаещи да се запознаят с практическото управление на проекти с помощта на специализирани софтуерни решения.

Продължителност на обучението: 2 дни х 7 учебни часа

Работен език: Обучението се провежда на български език. 

Място на провеждане:
Обучението се провежда в една от залите на Учебния център на ТехноЛогика в София. Учебните зали на ТехноЛогика са оборудвани със собствена модерна компютърна, презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и комуникационни ресурси, на разположение за самостоятелна работа и извън аудиторните занятия. На курсистите се осигуряват безплатно обяд, кафе и напитки.

Учебни материали: Всеки курсист получава безплатно пълен комплект официални учебни материали на Primavera (курс 501) и сертификат от Учебния център на ТехноЛогика.

Съдържание на обучението по дни:

Ден 1
• Въведение в управлението на риска в проекти;
• Въведение в Primavera Risk Analysis, навигация;
• Преглед на план-графика на проекта;
• Използване на Quick Risk, стартиране анализ на риска;
• Дефиниране на вероятности за съществуване на дейности;
• Моделиране на вероятностни клонове (probabilistic branching);


Ден 2
• Регистър на рисковете – 
   - идентифициране на рисковете, 
   - оценка на въздействието им, 
   - изграждане на pre-mitigation и post-mitigation план;
• Корелации;
• Моделиране на несигурност в разходите – 
   - фиксирани разходи, 
   - промяна в цени и наличност на ресурсите.

Изтегли информация за курса "Анализ на риска в проекти с Primavera Risk Analysis " в PDF формат


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com