Управление на риска в проекти

Цели на курса
Разбиране на процесите, принципите и методите за управление на риска в проекта.

Представяне на курса
Всеки проект се инициира и изпълнява в среда на неопределеност и рискът за постигане на целите му е неизбежен. Същността на управлението на риска в проекта е да се предвидят заплахите и да се минимизират техните неблагоприятни последици като същевременно се разкрият и оползотворят възможностите за благоприятно развитие на събитията, от които зависи успехът на проекта.

Добрият ръководител на проекти познава процесите за управление на риска, подходите и методите за идентифициране, оценяване и следене на рисковете, стратегиите за реакция и контрол, и средствата за вземане на решения в условия на неопределеност. 

Този двудневен курс представя обстойно изложение на процесите за управление на риска съгласно методологията на PMI®, следвайки A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013 и Practice Standard for Project Risk management (2009), като задълбочава познанията върху методите и средствата, които се лансират в най-добрите международни практики. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 14 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI®.

Освен изложение на методологичните постановки, в учебната програма са включени групови активни сесии, игри и практически казуси,  чрез които участниците ще придобият умения за прилагане на отделни методи и процедури в реални условия при управлението на даден проект. Участниците придобиват умения за прилагане някои от най-мощните методи за количествен анализ на риска, като Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и др., с помощта на специализиран софтуер за управление на риска Primavera Risk Analysis. Въоръжен със знания и умения за управление на риска, всеки ръководител на проект ще се справи успешно и в най-трудни и непредвидими условия.

 За кого е предназначен
• Ръководители на проекти, които разбират необходимостта от приложение на структуриран подход и съвременни методи за управление на проекти, за да бъдат по-ефективни.
• Членове на проектни екипи, които искат да овладеят методите за идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, за да бъдат ефективни участници в процеса на вземане на решения в хода на проекта.
• Консултанти и практици, които искат да задълбочат познанията си по управление на проекти, за да развиват своите компетенции за обосновка и избор на проекти.
• Ръководители на организации, които оценяват важността на риска при предприемане на проекти и програми за реализация на стратегически инициативи.
• Експерти, които имат интерес към софтуерни средства за анализ на риска.

 Съдържание
Продължителност: 2 дни х 7 учебни часа.
• Основни принципи и понятия: събитие, неопределеност, риск, вероятност.
• Процеси за управление на риска в контекста на процесите за управление на проекти.
• Иницииране на проекта - цели на проекта и обхват на управлението на риска.
• Планиране на риска – план за управление на риска: подходи, процедури, документи.
• Идентифициране на риска – регистър на рисковете; стратегии за реакция на риска.
• Оценяване на риска – методи за качествена и количествена оценка на риска.
• Следене на риска – преглед и вземане на решения; план за непредвидени събития.
• Приключване на проекта – анализ на резултатите; база знания и извлечени поуки.
• Организационна култура, комуникации и фактори за ефективно управление на риска.
 
Изтегли информация за курса "Методология за управление на риска в проект" в PDF формат


______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com