Консултантски услуги  

ТехноЛогика предоставя консултантска помощ за изграждане на корпоративна система за управление на проекти, базирана на утвърдена международна методология, която включва:
 • анализ на бизнес процесите по управление на проекти в организацията;
 • разработване на процедури и документи за планиране и отчитане изпълнението на проекти;
 • изграждане на Проектен офис;
 • изграждане на уеб-базиран проектен портал;
 • оказване на съдействие при планиране и отчитане изпълнението на проектите в организацията;
 • внедряване и поддръжка на специализиран софтуер за управление на проекти и обучение за работа с него.
В зависимост от специфичните нужди на нашите клиенти, ТехноЛогика оказва съдействие за:
 • внедряване на методологията на PMI® за управление на проекти;
 • подготовка на задание за избор на софтуер за управление на проекти;
 • използване на Primavera за решаване на специфични задачи по управление на проекти;
 • интегриране на Primavera с външни системи;
 • анализ на риска в проектите, разработване на регистър на рисковете.

______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com