Методология  

Защо да прилагаме структуриран подход?


Старата поговорка гласи: “Ако винаги правиш това, което винаги си правил, винаги ще получаваш това, което винаги си получавал.” Ако това, което правиш, не води до желания резултат, промени процеса. Новата дисциплина по управление на проекти се отнася до това как да променим процеса.

Има ръководители на проекти, които винаги успешно са се справяли, без да прилагат структуриран подход. Но те не знаят колко по-добре биха се справили, колко по-добри резултати биха могли да постигнат.

Всестранна подготовка и институционализиране на структуриран подход за управление на проекти – това ще предпази ръководителите на проекти от много проблеми и ще трасира пътя им към забележителни успехи.

Успехът на всеки проект зависи както от компетенциите на Ръководителя на проекта, така и от зрелостта на организацията по отношение на прилаганата методика, процедури и средства за управление на проекти. Зрелостта на организацията се измерва и по степента на разбиране, което има висшето ръководство за необходимостта от прилагане на съвременни научни методи и подходи за управление.

Много са факторите, от които зависи успехът на един проект. От обобщени данни въз основа на различни проекти е установено, че 35 % от тях са свързани с доброто управление на проекта, компетенциите и опита на проектния екип. А това се постига с добра подготовка, придобиване на знания и умения за управление на процесите, чрез които се реализират проектите. Това са вътрешните фактори, които зависят от нас, хората, приели предизвикателството да се квалифицират като Ръководители на проекти и да носят отговорността за успеха на своите проекти. 

Project Management Institute

Институтът по управление на проекти (PMI)®, създаден през 1969 г. в САЩ, развива знанията и управленските практики, които са общи за проектите в широк кръг различни области. Тези знания и практики са документирани и възприети като стандарти. Институтът разработва процедури и общи постановки, необходими за развитието на професията “Ръководител на проекти”. Те са обобщени и публикувани като указания за приложение на знанията за управление на проекти в специалното издание на Института, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.

ТехноЛогика е регистриран учебен център на PMI®.

Съществуват стотици различни професионални асоциации и други формирования на специалисти, учени и практици, занимаващи се с управление на проекти или развиващи методологията в тази област. Те съдействат за ефективен обмен на знания и опит и за обогатяване на добрите практики в тази област. Повечето от тях предлагат програми за обучение и сертифициране по управление на проекти.

PMI® в България

ТехноЛогика оказва активна подкрепа за насърчаване на проектното управление и развитие на българската секция на Института за управление на проекти. От началото на 2010 г. в България официално е регистриран PMI® Bulgaria Chapter®.

______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.
* PMBOK е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.


Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com