“Откакто влязохме в 21-ви век, нашето отношение към управлението на проекти се промени. По-рано се считаше, че е хубаво да имаме управление на проекти. Днес управлението на проекти е необходимост за оцеляване.”, Harold Kerzner, Senior Executive Director, International Institute for Learning, Inc.

В днешните организации голяма част от работата се извършва под формата на проекти. Това прави Управлението на проекти много важна дисциплина.

Професията “Ръководител на проекти” става все по-търсена – списание “Fortune” я определя като кариера “Номер 1”  през следващите години. Тя изисква притежаването на много знания, умения и лични качества. За да се подготвят за ролята на ръководител на проекти или член на проектен екип, хората трябва да познават и разбират процесите и методите за тяхното управление, които са общи за всички проекти.

Управлението на проекти помага на организациите да удовлетворяват изискванията на своите клиенти чрез стандартизиране на рутинните задачи и предотвратяване на опасността някои от задачите да бъдат забравени или пренебрегнати. То осигурява на организациите възможност да използват наличните ресурси по ефикасен и най-ефективен начин.

Управлението на проекти предоставя на висшето ръководство информация за това, което се случва в организацията, както и за хода на проектите. Най-успешните организации по света прилагат управлението на проекти, за да ускорят иновативните процеси, да планират, организират и контролират стратегическите инициативи, да следят развитието на бизнеса, да анализират съществените отклонения и да прогнозират тяхното влияние върху проектите и дейността на организацията. 

Резултатите от независимите изследвания, проведени от известните консултанстки фирми Meta, Gartner и Standish Group, показват, че стойността на загубите от провалени стратегически инициативи и проекти в стопанските, държавните и други организации, е между 80 и 145 млрд. долара годишно. Успешните организации намаляват или избягват такива загуби като прилагат принципите и методите за управление на програми и проекти. 

Управлението на програми и портфолио от проекти е подчинено на стратегическия план на организацията и разполагаемите ресурси.

Първата стъпка в приложението на такъв подход е декомпозирането на стратегическите цели в управляеми работни пакети, които след това се приоритизират по важност и ред на изпълнение. Управлението на програми се изразява в координирано управление на пакет от проекти, насочени към реализиране на стратегиите на организацията. Важно условие за успех е институционализирането на процедурите, методите и документите за управление на програми и проекти в организацията. Резултатите от успешните проекти създават новата среда за изпълнение на ежедневните операции в организацията.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com