Ползи от Primavera  

Използването на един или няколко от продуктите от фамилията Primavera P6 има съвсем конкретни ползи при решаване на задачи в сферата на управление на проекти:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИО ОТ ПРОЕКТИ
Primavera P6 притежава централизирана база данни, където се съхранява, актуализира и анализира информацията за всички проекти на организацията. Това позволява на ръководството не само да управлява индивидуално всеки проект, но и да добие по-обективен поглед и по-добро разбиране за цялостната картина на проектите чрез групирането им в портфолио.

Primavera P6 предлага богати възможности за многостранен анализ и сравнение на отделни проекти в рамките на едно портфолио, както и на различни портфейли от проекти. По този начин се осъществява приоритизиране на проектите и ефективно разпределение на ресурсите.

ПЛАНИРАНЕ С ЛЕКОТА НА СЛОЖНИ ПРОЕКТИ
Primavera P6 помага на ръководството да отговори на предизвикателствата на планирането на сложни и мащабни проекти чрез специализирани техники за:
• Създаване на диаграма на структурата на работните пакети (WBS);
• Изчисление и анализ на критичен път;
• Изравняване на ресурсите;
• Съпоставяне на различни сценарии за изпълнението на проекта.

ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
В Primavera P6 информацията за ресурсите (труд, механизация, материали) в компанията се съхранява централизирано в базата данни. Данните за ресурсите се въвеждат еднократно в създадения единен ресурсен пул, който е достъпен за всички проекти. Това позволява извеждането на прецизни таблични и графични анализи на ресурсната разпределеност и натовареност по проектите. Ръководството разполага със своевременна информация за наличността на даден ресурс и задълженията му в рамките на всички проекти, изпълнявани от организацията.

ПРОЗРАЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЕКТИТЕ
В Primavera може да се следи и оценява изпълнението на многобройни и разнородни групи участници в проектите и да се предприемат адекватни мерки за спазване на графика и бюджета. Когато се направят промени в плана на някой проект, ефектът от тях върху цялото проектно портфолио автоматично става видим за потребителите.
В Primavera мениджърите разполагат със своя уеб страница, която може да бъде персонализирана и да съдържа най-важните индикатори за хода на проектите и постигането на междинните цели. Всички тези възможности могат да бъдат разширени чрез интеграция на Primavera с Business Intelligence решения.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА СПРАВКИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОБОСНОВАНИ РЕШЕНИЯ
Primavera P6 притежава вградени таблични и графични средства, чрез които могат да се правят многостранни анализи на проектите и да се следят ключови фактори за успешното им изпълнение. Системата осигурява навременни отчети за хода на проектите, като потребителите сами определят съдържанието и обхвата на справките и задават специфични критерии за представяне на информацията в тях.

ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА
Primavera P6 предоставя достъп до проектната информация по всяко време от всяка точка на света, чрез уеб-базиран потребителски интерфейс. Ръководителите на проекти могат лесно да планират и анализират обхвата, времето, разходите и ресурсните назначения, a членовете на проектните екипи - да актуализират статуса на дейностите, да следят своите назначения и да преглеждат информацията, необходима за изпълнението на задачите.

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА
Primavera P6 предоставя богати функционалности за отчитане на напредъка на проекта. Продуктът позволява запазване на първоначалния план на проекта в т.нар. базова линия, която служи за сравнение между планиран и текущ статус на проекта и автоматично изчисление на количествени различия между реалното и планираното развитие. Потребителите могат лесно да установят дали има закъснения в изпълнението на дейностите и как това се отразява върху целия проект.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИДОБИТАТА СТОЙНОСТ
Посредством заложените инструменти за управление на придобитата стойност (Earned Value Management), Primavera P6 помага на организациите по-ефективно да анализират бюджета на проекта, реалните и прогнозните разходи и да изчисляват създадената стойност. Управлението на придобитата стойност интегрира данните за процентното изпълнение на дейностите с разходите и времевия график. Ръководството лесно и бързо може да извежда анализи за напредъка на проекта и да прави прогнози за бъдещото му развитие.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Модулите Oracle Primavera API и Oracle Primavera Web Services позволяват на организациите да създават адаптирани решения чрез интеграция на Primavera P6 с други системи за управление на бизнеса - интегрирани системи за управление (ERP), счетоводни системи и др.
Специално разработеният от ТехноЛогика интерфейсен модул осигурява възможност за интегрирано прехвърляне на данни между строителния софтуер за количествено-стойностни сметки BuildingManager и Primavera P6. По този начин в организацията се изгражда по-ефективна система, която позволява остойностяване на проектите в BuildingManager и автоматизиран трансфер на данни за дейности, количества, ставки на ресурси и допълнителни разходи в Primavera P6. Значително се улеснява създаването на времеви график, оптимизирането на плана и отчитането на проекта.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ВРЕМЕВИ ОТЧЕТИ
Чрез специализирания модул Timesheets членовете на проектния екип отчитат времето, прекарано в работа по проекта. Освен информация за изработените часове, ръководителят на проекта може да получава и обратна връзка за изпълнението на задачите и възникналите проблеми, което значително улеснява и подобрява комуникацията между страните.

СИГУРНОСТ
Primavera P6 дава възможност на организациите да защитят своите данни от неоторизиран достъп чрез създаване на профили на потребителите. По този начин много хора могат да работят едновременно върху едни и същи проекти, без да се притесняват за достъпа или контрола на версиите.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com