Анализ на риска  

Рисковете възникват поради неопределеността, която съществува във всеки проект. Често срещана практика е управлението на риска да се свързва с преодоляване на последиците от вече възникнали проблеми. Опитните ръководители на проекти обаче знаят, че управлението на риска се състои в проактивното планиране и реализиране на действия по реакция на негативните и позитивните събития, които могат да настъпят с определена вероятност в хода на проекта.

Primavera Risk Analysis представлява интуитивно софтуерно средство за управление на риска, базирано на утвърдената методология на PMI® и дава отговор на следните въпроси:
• Каква е вероятността проектът да приключи в срок?
• Каква е вероятността проектът да приключи в рамките на бюджета?
• Кои дейности са критични по отношение на сроковете и разходите?
• Как влияят рисковете на плана на проекта?
• Как се отразяват на проекта предприетите мерки за преодоляване на рисковете?

Primavera Risk Analysis поддържа “Регистър на рисковете”, с помощта на който потребителите могат да идентифицират рисковите събития с техните вероятности, да определят влиянието им върху срока и разходите за отделни дейности или работни пакети и да предприемат мерки за преодоляването им.

Анализът на рисковете се базира на метода “Монте Карло” за генериране на случайни числа, който позволява бърз и лесен анализ на различни симулационни сценарии за изпълнението на един проект. Потребителите имат възможност да моделират неопределеността в проекта по отношение на вероятностно разпределение на продължителността на всяка
дейност, вероятност за поява на извънредни дейности и изграждане на вероятностни клонове, както и моделиране на неопределеност при ресурсните назначения и свързаните разходи.


Важно! Primavera Risk Analysis е интегриран с Primavera P6 и Microsoft Project.


______________________________________________
* PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc.

Контакти:


1756 София, жк Дървеница
ул. "Софийско поле" 3
Тeл: (02) 9191 2483 или 2480
E-mail: primavera(at)technologica.com